Headline
Pellentesque non sem porttitor, porttitor eros eget, lobortis lacus eugiat vitae augue non, tincidunt posuere

Dotace školám

Pro sociálně znevýhodněné žáky je možné využít podporu do 8/2025

Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

B6 Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace; adaptační, socializační aktivita

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci jednorázové akce nebo sérii na sebe navazujících akcí se zaměřením na podporu studijní motivace, adaptace na vzdělávací prostředí a sociální začlenění žáků se sociálním znevýhodněním. Realizace může mít formu jak individuální, tak i skupinové práce s žáky se sociálním znevýhodněním, aktivita ale může cílit také na celý třídní kolektiv, jehož jsou žáci se sociálním znevýhodněním součástí. Akce mohou být zajišťovány jak pedagogickými pracovníky školy, tak i spolupracujícími externisty. Časová dotace na jednu jednotku B6 jsou dvě hodiny. Na jednu akci je možné čerpat i více jednotek najednou.

B7 Zážitkový vzdělávací program pro žáky

Cílem aktivity je umožnit škole realizaci zážitkového programu pro žáky se sociálním znevýhodněním. Aktivita zohledňuje význam zážitkových programů, které jsou zásadním prvkem výuky, u žáků se sociálním znevýhodněním je ale podmínkou jejich přístupnosti bezplatnost – aktivita umožňuje realizaci programu bez nároků na spolufinancování ze strany rodin žáků. Zážitkový vzdělávací program může cílit výhradně na žáky se sociálním znevýhodněním, alternativně však může být zaměřen i na celý třídní kolektiv, jehož jsou žáci se sociálním znevýhodněním součástí. Program může být zajišťovaný jak pedagogickými pracovníky školy, tak i spolupracujícími externisty. Časová dotace na jednu jednotku B7 je 32 hodiny. Časovou dotaci jedné jednotky by měl čerpat jeden kolektiv / třída žáků. Jednotku lze čerpat najednou nebo ji lze rozdělit do kratších časových úseků.

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2023/05/Priloha-c.5_Katalog-nastroju.pdf